facebook-logo

BUĎTE SVĚŽÍ I NA PODZIM S PENNY
(SMS soutěž 19.10. – 1.11. 2017)

JAK SOUTĚŽIT?
Stačí nakoupit od 19.10. do 1.11. 2017 v rámci jednoho nákupu minimálně 4 ks PRÉSIDENT čerstvého sýru “SVĚŽÍ”
(libovolná kombinace druhů) v jakékoli prodejně PENNY MARKET a poslat výherní SMS ve tvaru:
PRESIDENTmezeraDATUM NÁKUPUmezeraKÓD ÚČTENKYmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ
na telefonní číslo 87651
Cena SMS je max. 5,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha.
Infolinka 296 363 199 v pracovní dny 9:00 – 17:00
Účtenku pečlivě uschovejte!
Výherci budou losováni herním systémem, v souladu s Pravidly soutěže.
Plné znění soutěžních pravidel na www.president.cz

CO MŮŽETE VYHRÁT?
Soutěžte a vyhrajte báječnou hlavní výhru – týdenní Lázeňský léčebný pobyt
“Komplexní kúra” pro 2 osoby, v hotelu Miramare Luhačovice, nebo jeden
ze 42 ks praktických značkových toustovačů.

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

PENNY MARKET / Soutěž PRÉSIDENT – čerstvý sýr SVĚŽÍ

”Buďte SVĚŽÍ i na podzim!”

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Buďte SVĚZÍ i na podzim!’.
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke
spotřebitelům – soutěžícím.
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených organizátorem soutěže.
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE
1.1. Organizátorem soutěže je Restpoint, s.r.o. / Prosecká 430/36,
190 00 Praha 9 (dále jen „organizátor“).
1.2. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o., Kubánské náměstí
1391/11, 100 00 Praha 10, IČ: 27635007 (dále jen „provozovatel SMS služby“).
2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 19. 10. 2017 do 1. 11. 2017 (dále jen
„doba trvání soutěže“).
2.2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže,
nebo soutěž zrušit.
3. VÝHRY V SOUTĚŽI
3.1. Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené tímto dokumentem pro
získání stanovených výher.
3.2. Do soutěže je jako výhra vložen 1x Léčebný lázeňský pobyt pro 2 osoby v hotelu Miramare
Luhačovice, v hodnotě 30000,- Kč (dále jen „hlavní výhra“) a 42 ks značkových toustovačů v hodnotě
2000,- Kč (dále jen „vedlejší výhra“).
4. ÚČAST V SOUTĚŽI
4.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která současně splní následující podmínky:
4.1.1 V době trvání soutěže zakoupí v jakékoli provozovně Penny Market v rámci jednoho nákupu
minimálně 4 výrobky PRÉSIDENT “SVĚŽÍ” (dále jen „soutěžní nákup“);
4.1.2 Odešle SMS ve formátu PRESIDENT mezera DATUM NÁKUPU mezera KÓD ÚČTENKY
mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ na telefonní číslo 87651, kde DATUM NÁKUPU označuje
datum ve formátu DD.MM.RRRR uvedený na pokladním dokladu, na kterém je uveden
soutěžní nákup a KÓD ÚČTENKY označuje číslo pokladního dokladu, na kterém je uveden
soutěžní nákup.

4.2. Každý soutěžní nákup opravňuje soutěžícího k odeslání nejvýše jedné soutěžní SMS zprávy. Pokud se
bude chtít soutěžící opakovaně zúčastnit soutěže, musí opětovně provést soutěžní nákup.
4.3. Cena SMS zprávy je nejvýše 5 Kč včetně DPH. Bližší informace o přesné ceně SMS pro zákazníka
konkrétního operátora je uvedena v ceníku každého z operátorů.
4.4. Soutěžní SMS může soutěžící odesílat pouze z mobilních telefonů prostřednictvím mobilních
operátorů registrovaných pro území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny SMS zprávy odeslané v

jiném než předepsaném tvaru, SMS zprávy odeslané jinak než z mobilního telefonu (např.
prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslané nikoli prostřednictvím mobilního operátora
registrovaného pro území ČR a SMS zprávy doručené organizátorovi mimo dobu trvání soutěže.
Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení SMS zpráv. Ze soutěže jsou dále
vyloučeny všechny SMS zprávy, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže
stanoveným tímto statutem. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv
způsobem poruší pravidla soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže
nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
4.5. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k provozovateli SMS
služby či organizátorovi a osoby jim blízké.
4.6. Organizátor a provozovatel SMS služby nejsou odpovědní za případnou technickou poruchu na
straně mobilních operátorů.
4.7. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace
týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu, ze kterého byly odeslány soutěžní SMS zprávy.
4.8. Účastnit se soutěže může z jednoho čísla mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. V případě
pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, ze kterého byla odeslána odpověď
na soutěžní otázku.
5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
5.1. Vedlejší výhry budou přidělovány každý den. Ze všech platných soutěžních SMS doručených v rámci
daného soutěžního dne budou prostřednictvím automatického náhodného výběru vylosováni vždy
3 výherci vedlejší výhry. Každý soutěžící má právo získat pouze jednu vedlejší výhru. Na soutěžní
SMS, které nesplňují podmínky podle čl. 4, nebo neobsahují správný kód účtenky nebo datum
nákupu, nebude při výběru výherce pro účely udělení výher brán zřetel.
5.2. 1 výherce hlavní výhry bude vybrán první pracovní den následující po uplynutí termínu vyhrazeného
pro zasílání soutěžních SMS. Ze všech platných soutěžních SMS doručených v rámci celého
soutěžního období bude prostřednictvím automatického náhodného výběru vylosován 1 výherce
hlavní výhry. Na soutěžní SMS, které nesplňují podmínky podle čl. 4, nebo neobsahují správný kód
účtenky nebo datum nákupu, nebude při výběru výherce pro účely udělení výher brán zřetel.
5.3. Výherci budou vylosováni technickým systémem provozovatele SMS služby.
5.4. O své výhře bude soutěžící vyrozuměn pomocí SMS.
5.5. Výherce je na vyžádání povinen předložit do pěti pracovních dnů sken účtenky, se kterou se zapojil do
soutěže, a to způsobem popsaným při oznámení výhry. Výherce je také povinen na vyžádání
organizátora zaslat originál účtenky na adresu organizátora soutěže a sdělit svou adresu pro zaslání
výhry. Po provedení kontroly originálu účtenky, bude tato výherci vrácena.
5.6. Soutěžící, který nesplní podmínky stanovené těmito pravidly, bude ze soutěže vyloučen a jeho
případný nárok na výhru zaniká.
5.7. V případě, že soutěžícímu zanikne nárok na výhru, bude na jeho soutěžní SMS pohlíženo jako na
neplatnou a jeho výhra bude přidělena soutěžícímu, který bude vylosován jako náhradní výherce.
6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
6.1. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
6.2. Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto statutu.
6.3. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich
dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
6.4. Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok
vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s výhrou.
6.5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Soutěžící uděluje vstupem do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů za účelem předání výhry a řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži. Souhlas uděluje
soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté
osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a další údaje poskytnuté
při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži.
Správcem osobních údajů je organizátor, který pověřuje provozovatele SMS služby jejich zpracováním
a zaujímá tak statut zpracovatele databáze.
7.2 Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou
na adresu sídla provozovatele SMS služby. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení
organizátorovi nebo provozovateli SMS služby. Odvolání souhlasu během trvání soutěže, příp. do
okamžiku dokončení distribuce výher, povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále
práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání
údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní
údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle
příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života.
7.3. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi a provozovateli SMS služby souhlas s uveřejněním
svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své odpovědi – na
webových stránkách organizátora či provozovatele SMS služby, kterých se soutěž dotýká, pokud je toto
užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům. Do
přehledu výherců je možné nahlédnout i na vyžádání v sídle provozovatele SMS.